Nieuws

Zondag 19 November 2017

Komende woensdag, 22 november, hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering. Ledenvergaderingen zijn altijd belangrijk maar woensdag extra belangrijk. Er komen voorstellen om het financiële beleid te verbeteren waarbij de vergadering ook enkele belangrijke financiële keuzes worden voorgelegd. Dit heeft onder andere te maken met de privatisering van de baan. Een extra reden is ook om de keuzes te horen die gemaakt zijn op het gebied van de baanatletiek voor de jeugd (zie agendapunt 12).

Ben je er woensdagavond? Dit is de agenda:

Voorprogramma, aanvang 19.00 uur

 • Opening van het voorprogramma door voorzitter Berthram Mak

 • Presentatie Podiumwinnaars Kampioenschapswedstrijden seizoen 2017

 • Uitreiking van: - prestatiebekers 2017

 • Uitreiking van: - Pierre de Coubertinbeker 2017

 

Pauze

 

Najaarsledenvergadering, aanvang 20.00 uur

         Opening najaarsledenvergadering door voorzitter Berthram Mak

 1. Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 23 november 2016

 2. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen

 3. Jaarverslagen

 4. Bestuursverkiezingen

 5. Financieel verslag 2017 van de penningmeester

 6. Verslag kascontrole commissie

 7. Verkiezing kascontrole commissie

 8. Meerjaren financiele prognose

 9. Vaststellen contributie 2018

 10. Vaststellen begroting 2018

 11. Baanatletiek: Breedtesport en talentontwikkeling – hand in hand

 12. Rondvraag

 13. Sluiting

 

Toelichting

Bij 2: De notulen van de najaarsledenvergadering van 23 november 2016 zijn

gepubliceerd in het nummer van De Gems (nr. 430) en staan op de website.

Bij 3: Ingekomen stukken zijn vooraf en tijdens de pauze ter inzage bij de secretaris.

Bij 4: Het jaarverslag zal uiterlijk begin november op onze website gepubliceerd worden.

Leden die een gedrukt exemplaar willen hebben kunnen contact opnemen met de voorzitter.

Bij 5: De vereniging is wederom zeer onfortuinlijk in het penningmeesterschap. Om persoonlijke redenen heeft Edwin van de Broeke in Maart dit jaar deze functie moeten neerleggen. De nood is erg hoog!

Erik van Houweling en Susan Bredewolt zijn gedurende dit bestuursjaar aangeschoven om hulp te bieden en hebben zich kandidaat gesteld als bestuurslid. Andere kandidaten kunnen zich aanmelden bij één van de bestuursleden. Elk lid van 16 jaar en ouder kan tot aanvang van de vergadering kandidaten indienen.

Bij 6: Leden kunnen met vragen over het financieel jaarverslag contact opnemen met 
Martin Bastiani. Leden die inzage willen in de financiële bescheiden kunnen hiervoor 
een afspraak maken met Martin Bastiani.

Bij 10: Aan de hand van de gepresenteerde lange termijn prognose zullen we in de
vergadering principiële keuzes moeten maken

Bij 11: Leden kunnen met vragen vooraf over de begroting contact opnemen met Martin 
Bastiani.

Bij 12: Afgelopen twee jaar is hard gewerkt aan een andere trainingsopzet en -aanbod voor 
de diverse groep junioren. Het vereist een trainingsopzet die complex is. Hoe kunnen 
we de wensen en ambities van de junioren (en trainers) zo vormgeven dat van uit een 
hechte groep op alle niveaus gepresteerd kan worden. We geven tijdens de NLV een 
nadere toelichting.Bekijk alle nieuws berichten