Nieuws

Zaterdag 25 November 2017

Positieve ledenvergadering

Afgelopen woensdag werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De kantine was goed gevuld, de aanwezige leden waren benieuwd wat het bestuur te melden had. Dat was voornamelijk goed nieuws.

Nadat de aanwezigen hadden gesmuld van een door Hellen Simens zelfgebakken Gemzentaart, werd eerst de Pierre de Coubertinbeker uitgereikt. Deze ging naar Aleid Bosch (zie afzonderlijk bericht).

Goed jaar
In zijn inleiding keek voorzitter Berthram Mak terug op het verenigingsjaar 2016-2017 (1 oktober – 30 september). Een turbulent jaar. Kon in de ledenvergadering van 2016 een nieuwe penningmeester worden gepresenteerd, enkele maanden later moest men alweer op zoek naar een nieuwe (welke nog niet gevonden is). Dan waren er natuurlijk de perikelen met de Stichting rond de geluidsparagraaf en waren er problemen met het parkeren tijdens enkele baanwedstrijden. Maar er was ook veel goed nieuws. En dan vooral in sportief opzicht. Er waren afgelopen jaar heel veel ereplaatsen bij kampioenschappen, de jeugdgroepen (met name de junioren) groeien, met de loopgroepen gaat het goed én er zijn 2 aspirant-bestuursleden. Tenslotte was het in financieel opzicht een goed jaar.

Jaarverslagen
Dat het een goed jaar was bleek ook uit de verschillende jaarverslagen, gebundeld in een indrukwekkend geheel. Ronald Nijland nam de aanwezigen mee in de “Kroniek van De Gemzen” en gaf aan dat de basis van succes het samen werken is. En wanneer er dan iemand wint, zijn we allemaal winnaars.  

Bestuursverkiezing
Daarna was de bestuursverkiezing. Nou ja, verkiezing; er hoefde niet gestemd te worden, alle aanwezigen waren blij dat Susan Bredewolt en Erik van Houweling zich verkiesbaar hadden gesteld. Dus op de vraag of iemand bezwaar had tegen de benoeming van beide aspirant-bestuursleden bleef het stil en even later volgde een luid applaus toen de benoeming een feit was.

Financiën
In een ledenvergadering worden ook de financiële cijfers gepresenteerd. Aleid Bosch, op dit moment dé boekhouder van de vereniging, kon mooie cijfers presenteren. Maar dat is ook nodig. Er staan ons in de toekomst namelijk de nodige uitgaven te wachten. Een volgende vervanging van de baan komt voor onze eigen rekening. Bovendien moet gereserveerd worden voor atletiekmaterialen en voor (onderhoud van) het clubhuis. Het bestuur probeert in de volgende ledenvergadering (of zonodig in een tussentijdse ledenvergadering) een meerjaren plaatje te presenteren. Dan zal duidelijk zijn of en zo ja op welke wijze de contributies aangepast moeten worden. Op dit moment veranderen die nog niet.

Breedtesport en talentontwikkeling
Na het financiële deel nam kersvers bestuurslid Erik van Houweling ons mee in de ontwikkeling van de jeugdgroepen. Een verheugende constatering is dat de D- en C-jeugd niet meer massaal afhaakt. De jeugd blijft. En afgelopen jaar waren de D-meisjes zelfs 20e van Nederland van de ruim 200 ploegen. Op dit moment zijn alle posities wat betreft kader (trainers/begeleiders) goed bezit, maar we moeten wel zien dat goed bezit te houden. Erik riep iedereen op hierin mee te denken en waar mogelijk te helpen.

De vergadering werd afgesloten met een applaus van de aanwezige leden voor het bestuur.Bekijk alle nieuws berichten