Nieuws

Woensdag 29 Maart 2017

Kruispunt voor Sportverenigingen in Heerde:
* privatiseren, commercialiseren, marktconforme huur, verkapt bezuinigen?
* Gemzen spreken in op vergadering Commissie Samenleving

Vorige week dinsdag was er weer een vergadering van de Commissie Samenleving. Op de agenda stonden onder meer de Kadernota Accommodatiebeleid 2017-2020 en de nota Sport en Bewegen 2017-2020.

Wat is het sportbeleid?
De gemeente Heerde wil met het sportbeleid aansluiten bij de ontwikkelingen in het sociaal domein. Het sportbeleid is er voor alle inwoners. De doelstelling is het stimuleren van sport en bewegen onder alle inwoners. Sport en bewegen is een goede manier om de gezondheid te verbeteren en om te participeren. In het collegeprogramma wordt aangegeven dat de prioriteit bij de jeugd ligt, dat zij gezond leeft en haar talent ontwikkelt. Sport, spel en cultuur ziet men hierbij als belangrijke hulpmiddelen.

Om bovenstaande ambitie te bereiken zijn vier speerpunten geselecteerd die de bouwstenen vormen om deze ambitie te behalen. Deze speerpunten zijn:

a. Speerpunt 1: Sportstimulering

b. Speerpunt 2: Sport en het sociaal domein

c. Speerpunt 3: Vitale sportverenigingen

d. Speerpunt 4: Sportaccommodaties

Accommodatiebeleid 
Zoals tijdens de ledenvergadering te horen was en in het clubblad al diverse keren te lezen bij het “van de voorzitter”, heeft de nota accommodatiebeleid grote (financiële) gevolgen voor onze vereniging. Te groot. Het is ook in tegenspraak met de nota Sport en bewegen waarbij de Gemeente sport en bewegen wil stimuleren onder alle inwoners. Daar komt bij dat verenigingen op Molenbeek door de molensteen van de erfpachtovereenkomst verhinderd worden om een vitale vereniging te kunnen zijn.

Inspraakmogelijkheid
Zoals aangegeven was er afgelopen dinsdag weer een vergadering en onze voorzitter Berthram Mak, die heel veel tijd stopt in dit onderwerp, heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inspreken. De inspreektekst kun je hier lezen. We hebben daar concreet bereikt dat:
- de politiek wil dat Molenbeek-verenigingen een garantstelling krijgen in het geval de erfpacht             eenzijdig ingetrokken wordt en verenigingen moeten verhuizen
- de politiek wil dat B&W eindelijk eens het conflict met de eigenaar van Molenbeek oplost
- en tevens dat de politiek eist dat de financiële consequenties per vereniging niet veroorzaken dat       hun bestaansrecht aangetast wordt. 

Besluit
Een beslissing over het voorgestelde beleid, wat komend jaar concreet financieel wordt ingevuld en dan 1-1-2019 in moet gaan, volgt zeer binnenkort in de komende raadsvergadering. .Bekijk alle nieuws berichten